voorwaarden

algemene voorwaarden ouff

1.  definities

  In de hierna volgende begrippen wordt verstaan onder:

- ouff :   éénvrouwszaak; kvk 09123932

- De afnemer:  iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die van ouff  goederen wenst te kopen of koopt.

 

2.  toepasselijkheid

2.a  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle mondeling of schriftelijke overeenkomsten en leveringen van ouff, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen

2.b  De afnemer aanvaardt deze voorwaarden door het accepteren van een door ouff uitgebrachte offerte, of door het enkele feit van bestelling van zaken bij ouff.

2.c  Overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts voor de bij die overeenkomst bepaalde gevallen, tenzij de afwijkingen in een volgende overeenkomst wederom schriftelijk worden bevestigd. 

  

3.  totstandkoming

3.a  De in de webshop genoemde producten en prijzen zijn het aanbod van ouff.

3.b  Het aanbod is van toepassing zolang de voorraad strekt! Altijd geldt dat degene die de bestelling het eerst heeft geplaatst, het product kan kopen.

3.c  De afnemer is eerst gebonden door acceptatie van de geplaatste bestelling.

 

4.  prijzen

De prijzen zijn als genoemd in de webshop.

 

5.  levering

5.a  Zie verzendkosten bij ‘huisregels’.

5.b  De levertermijn wordt door ouff steeds bij benadering opgegeven en is niet bindend. Overschrijding van de levertermijn brengt ouff niet in verzuim als bedoeld in art. 6.83 B.W.

 

6. betalingen

6.a Betaling door de afnemer van de koopprijs en verzendkosten van de te leveren goederen dient voor afgifte door ouff geschieden.

6.b Mocht dit ooit van toepassing worden dan zijn alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door ouff gemaakt voor de eventuele invordering van aan haar verschuldigde bedragen, ten laste van de nalatige afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het factuurbedrag of het niet tijdig voldane gedeelte daarvan, tenzij de werkelijke kosten hoger zijn.

 

7. eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de te leveren zaken gaat, niettegenstaande de levering, eerst op de afnemer over, wanneer hij al hetgeen hij op grond van deze of soortgelijke overeenkomsten aan ouff verschuldigd is, aan deze heeft voldaan.

 

8. wanprestatie/overmacht

 In geval van overmacht is ouff gerechtigd om te harer keuze de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, of de bestelling te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding jegens de afnemer gehouden te zijn.

Onder overmacht wordt verstaan, elke van de wil van ouff onafhankelijke, ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst al dan niet voorzienbare omstandigheid waardoor de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd wordt, of waardoor de nakoming van de leveringsverplichtingen in redelijkheid niet meer van ouff gevergd kan worden. Als zodanige omstandigheden gelden onder meer; oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, brand, storm, bliksem, overstroming, blokkade, staking, bij het eigen of door derden verzorgde transport, overheidsmaatregelen, zoals inbeslagneming, het niet verkrijgen van vergunningen, in- en uitvoerverboden.

 

 9. reclamatie

9.a Eventuele reclames over gebreken van door ouff geleverde goederen dienen, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten, uiterlijk binnen 8 dagen na levering schriftelijk, met foto, aan ouff te worden gemeld.

9.b Gebreken die redelijkerwijs niet binnen bovenvermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk nadat de afnemer het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken aan ouff te worden gemeld.

9.c Na het verstrijken van bovenvermelde termijnen wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Reclames hoeven in dat geval niet meer door ouff in behandeling te worden genomen.

 

10.  retourzendingen

10.a  Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd na voorafgaand overleg met ouff.

10.b  Acceptatie van retourzendingen door of namens ouff houdt geen erkenning van gebreken aan het geleverde dan wel erkenning van aansprakelijkheid in.

10.c  Ten onrechte geretourneerde zaken blijven ter beschikking en voor risico van de afnemer: eventuele verzend- en opslagkosten komen voor zijn rekening.

 

11.  aansprakelijkheid

11.a  ouff aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor gebreken, veroorzaakt of ontstaan aan de geleverde zaken door schuld of toedoen van de afnemer, de vervoerder of derden, waardoor deze verantwoordelijk is.

11.b  In overige gevallen is ouff slechts aansprakelijk voor door de afnemer geleden schade, indien de afnemer bewijst dat het ontstaan van de schade te wijten is aan schuld van ouff. De omvang van de aansprakelijkheid van ouff voor de afnemer geleden schade is in deze gevallen beperkt tot het bedrag van de koopsom.

 

 12.  toepasselijk recht: geschillen

12.a  Op de overeenkomsten tussen ouff en haar afnemers is Nederlands recht van toepassing.

12.b  Met inachtneming van art. 100 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, worden alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen ouff en haar afnemer gesloten overeenkomst bij uitsluiting berecht door een bevoegde rechter, met dien verstande dat ouff het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de afnemer.

 

© 2018 - 2022 ouff | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel